Nếu không thấy nội dung vui lòng click vào đây
Mô tả về nội dung
Adagio for Strings can be heard on many film, TV, and video game soundtracks, including Oliver Stone's Oscar-winning film Platoon, David ...