2007: Tiền quảng cáo đổ vào video game và diễn đàn ảo