Giá điện mặt trời ở Dubai rẻ bằng 1/3 giá điện ở Việt Nam