Hàng nghìn ôtô ở Thường Châu bị tuyết phủ nhiều ngày