Khai quật mộ tập thể của người La Mã, thấy cảnh đáng sợ