Khoa học chứng minh người thông minh thường sống lâu hơn bình thường?