Lý giải hiện tượng nguy hiểm xảy ra khi đổ đồng nóng chảy vào một tảng băng