Ngày 14/5: Trạm vũ trụ đầu tiên của Mỹ được phóng vào không gian