Người đàn ông tự tuyên bố đã qua đời từ 17 năm trước, du hành thời gian đến 2018?