Người già chơi phần cứng, thanh niên chơi tiện ích