Người ngoài hành tinh có thể đã ở trên sao Hỏa 3,8 tỉ năm trước