Nhờ công tắc siêu dẫn "khớp thần kinh", máy tính có thể vận hành như não người