Nông dân Trung Quốc phát hiện dấu vết giống rồng đen trên đá