Phát hiện bốn miệng hố khổng lồ ở "nơi tận cùng thế giới"