Phát lộ quần thể nền móng nhiều loại hình kiến trúc cổ ở Hoàng thành Thăng Long