Phát triển thiết bị phát hiện chất nổ thay thế chó nghiệp vụ