Phí thụ tinh trong ống nghiệm sẽ chỉ 5,4 triệu đồng