Sinh vật biển "thoát ẩn thoát hiện" như viên đá sapphire