The Boring Company bắt đầu cho đặt trước súng phun lửa, giá bán 500 USD