trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn đảng toàn dân toàn quân