Trái Đất có 1 ngàn tỷ loài sinh vật sống, 99,999% chưa được khám phá và phân loại