Vòng tròn trên nắp lon nước ngọt hầu hết nhiều người không biết công dụng